คำสั่งที่ 220/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

05 พ.ค. 65