คำสั่งที่ 22/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

22 ม.ค. 66