คำสั่งที่ 219/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

05 พ.ค. 65