คำสั่งที่ 213/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

03 พ.ค. 65