คำสั่งที่ 210/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบรอหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

02 พ.ค. 65