คำสั่งที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ต่อจาก คสล.เดิมเส้นประปา ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 66