คำสั่งที่ 209/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

02 พ.ค. 65