คำสั่งที่ 208/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

02 พ.ค. 65