คำสั่งที่ 206/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

02 พ.ค. 65