คำสั่งที่ 204/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน (กรณียื่นแบบ 6005 ใหม่)

29 เม.ย. 65