คำสั่งที่ 201/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

27 เม.ย. 65