คำสั่งที่ 20/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 จากโค้งนายสุพัฒน์ เตาะไธสง ไปฝายใหญ่ตอนบน

16 ม.ค. 66