คำสั่งที่ 2/2566 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

03 ม.ค. 66