คำสั่งที่ 196/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกเงินถอนเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

26 เม.ย. 65