คำสั่งที่ 195/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

26 เม.ย. 65