คำสั่งที่ 194/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกเงินถอนเงินฝากธนาคารของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

26 เม.ย. 65