คำสั่งที่ 193/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกเงินถอนเงินฝากธนาคารของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

26 เม.ย. 65