คำสั่งที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 จากบ้านนายสมาน เพียงโยธา ไปสวนนายชนินทร์ เช่นพิมาย ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

16 ม.ค. 66