คำสั่งที่ 185/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำเข้าสระผลิตประปาบ้านหนองตพคลอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :