คำสั่งที่ 183/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)รุ่นที่89

22 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :