คำสั่งที่ 181/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.โดยเทคสล.ทับผิวคอนกรีตเดิมบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 จากบ้านนางกว้าง สีเขียว ไปบ้านนายปฏิพล ลอมไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :