คำสั่งที่ 180/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 จากบ้านนายสีดา เวษาไปฝายทำเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :