คำสั่งที่ 18/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายสิมสาธารณประโยชน์บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

16 ม.ค. 66