คำสั่งที่ 174/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ EF (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย สูมาตรฐานการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA(Performance Agreement)

18 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :