คำสั่งที่ 172/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :