คำสั่งที่ 171/2565 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

08 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :