คำสั่งที่ 165/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อนุมัติงบประมาณในระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

01 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :