คำสั่งที่ 164/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านโคกหินช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :