คำสั่งที่ 162/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ 16 จากย้านนางพรม แต้มพิมายไปบ้านนายจรัส มาศจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :