คำสั่งที่ 161/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

28 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :