คำสั่งที่ 16/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับรถ EMS (นายจิระเดช จอดพิมาย)

13 ม.ค. 66