คำสั่งที่ 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

17 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :