คำสั่งที่ 145/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการชั่วคราว

15 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :