คำสั่งที่ 142/2565 เรื่อง แต่งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

14 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :