คำสั่งที่ 140/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :