คำสั่งที่ 14/2566 เรื่องให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 ม.ค. 66