คำสั่งที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :