คำสั่งที่ 131/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในการรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

02 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :