คำสั่งที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานธุรการและพิมพ์เอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565

02 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :