คำสั่งที่ 126/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565

01 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :