คำสั่งที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)สำหรับผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

01 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :