คำสั่งที่ 11/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 เส้นไปบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

09 ม.ค. 66