คำสั่งที่ 109/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2564

23 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :