คำสั่งที่ 10/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ต่อจากนานายทองจันทร์ ปัจจัยเก ไปนานายสำลี แหลมไธสง

09 ม.ค. 66