คำสั่งทที่ 449/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 65