คสั่งที่ 347/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาด เพื่อสรรหาประธานกรรมการ

22 ส.ค. 65