คนโคราชรวมใจแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยังยืน

13 ต.ค. 62

จิตอาสาโคราชสร้างฝายมีชีวิตถวายในหลวงร.9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดร่วมกับประชาชนตำบลท่าลาดและะประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ช่วยกันสร้างฝายชลอการไหลของน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ณ คลองอีสานเขียว เส้นโนนซาด-โคกเพ็ด บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 ตุลาคม 2562