ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

10 ก.ย. 64