กิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงาน หน่วยงาน

27 เม.ย. 65

                           วันที่  27  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงาน หน่วยงาน  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565