กิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน

26 ม.ค. 65

                    วันที่  26  มกราคม  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน หน่วยงาน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565